Autor: admin

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – co warto wiedzieć?

Księgi rachunkowe stanowią zbiór zapisów księgowych prowadzonych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Istotnie należy zaznaczyć, że na zapisy w księgach rachunkowych składają się:

 • dzienniki
 • księga główna
 • księgi pomocnicze
 • zestawienia obrotów i sald księgi głównej
 • zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy wyznaczyć odpowiednie osoby posiadające wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie.

Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Powierzając prowadzenie księgowości specjalistom biura rachunkowego należy pamiętać o obowiązku:

 • powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zapewnienia możliwości wzglądu do dokumentacji firmy

Księgi rachunkowe – kiedy otwiera się i zamyka ten rodzaj księgowości?

Otwieranie ksiąg rachunkowych odbywa się:

 • w dzień rozpoczęcia działalności
 • na początku każdego następnego roku obrotowego
 • w dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału przedsiębiorstwa
 • w dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego

Zamykanie ksiąg rachunkowych:

 • w dniu kończącym rok obrotowy
 • w dniu zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i likwidacji lub postępowania upadłościowego
 • w dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości

 


Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych specjalistom biura rachunkowego mamy pewność poprawnej oraz kompletnej ewidencji księgowej.

Read More

Jaka kara za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy prowadzący firmę muszą pamiętać o konieczności wypełniania obowiązków księgowych i podatkowych. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych może wpłynąć na nałożenie sankcji oraz kar finansowych na podmiot oraz przedsiębiorcę.

Nierzetelnie prowadzona księga – czyli jaka?

Za nierzetelnie prowadzoną księgę rachunkową uznaje się dokument, który zawiera braki w ewidencji księgowej (brak opisów zdarzeń, transakcji, brak chronologicznych zapisów).

W przypadku wykrycia umyślnych nieprawidłowości w dokumentacji księgowej należy zawiadomić odpowiednie organy administracji państwowej, która dokonuje niezbędnej kontroli dokumentacji firmy.

Jaka kara za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy, którzy w niewłaściwy sposób prowadzą księgi rachunkowe muszą liczyć się z konsekwencjami oraz nałożeniem kar. W zależności od stopnia popełnionych błędów istnieje możliwość:

 • nałożenia kary grzywny w maksymalnej wysokości 240 stawek dziennych
 • mandat za przestępstwo skarbowe
 • wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Warto zaznaczyć, że powierzając prowadzenie księgowości specjalistom biura rachunkowego przedsiębiorca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za poprawność prowadzonej dokumentacji finansowej firmy.

Read More

Ozusowanie umów zleceń

Ozusowanie umów zleceń planuje się na rok 2023. Jaki jest cel tego działania? Czy planowane rozwiązania zostaną wprowadzone?

Ozusowanie umów zleceń stanowi jeden w wymogów UE w zakresie wypłaty środkó na Krajowy Plan Odbudowy Polski. Celem tego rozwiązania jest poprawa bezpieczeństwa Polaków oraz polepszenie warunków emerytalnych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zleceń od przyszłego roku będą mogli liczyć na zwiększenie poziomu świadczeń pracowniczych.

Ozusowanie umów zleceń – jaki kolejny cel?

Wprowadzenie tego rozwiązania ma przyczynić się również do ograniczenie segmentacji rynku pracy poprzez zwiększenie ochrony socjalnej osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiany mają skutkować:

 • uporzadkowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
 • uszczelnieniem zasad podlegania pod ubezpieczenia
 • zwiększeniem ochrony ubezpieczeniowej
 • podwyższeniem przyszłych świadczeń długoterminowych

Ozusowanie umów zleceń – 2023 czy 2024 rok? Ostateczny termin wejsćia zmian jest jeszcze na etapie konsultacji.

Read More

Wynagrodzenie od lipca 2022 r.

W ostatnim czasie została podjęta decyzja o wdrożeniu istotnych zmian w zakresie wynagrodzeń. Od 1 lipca sposób naliczania wynagrodzeń w wielu przypadkach może się znacząco zmienić. Na co należy się przygotować? Czy zmiany okażą się korzystne?

W najbliższym czasie nastąpią zmiany podatkowe – obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%. W jaki sposób ta zmiana wpłynie na wysokość wynagrodzenia?

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12% wpływa na zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek do 3600 zł. Podatnicy, aby móc potrącać kwotę zmniejszającą podatek zobowiązani są do złożenia delaracji PIT-2.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że od lipca wysokość wynagrodzenia będzie również uzależniona od kosztów uzyskania przychodów.

Na  co jeszcze warto zwrócić uwagę?

 • uchylenie obowiązku podwójnego liczenia oraz porównywania zaliczek na PIT
 • pozostawiono kwotę wolną od podatku (30 000 zł, 120 000 zł)

 

Rzeczywiste zmiany podatkowe poznamy w najbliższym czasie. Warto zaznaczyć, że obecnie wiele się zmienia. Z tego powodu warto korzystać z pomocy doradców podatkowych, którzy pomogą zinterpretować wdrażane zmiany podatkowe.

Read More

Adres do e-doręczeń – oferujemy pomoc

Adres do e-doręczeń – oferujemy pomoc w zakresie utworzenia, zgłoszenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń.
E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Pozwala na wysyłanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną (wywołuje taki sam skutek prawny jak list polecony z potwierdzeniem odbioru).
E-doręczenia to usłua zaufania – bezieczeństwo oraz pewność skutków prawnych.

Adres do e-doręczeń – dlaczego warto?

 • identyfikacja adresata i nadawcy
 • tajemnica korespondencji
 • dostęp do informacji na temat wysłania/odbioru wiadomości
 • integralność danych
 • oszczędność czasu
 • wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Po aktywacji adresu do e-doręczeń należy dokonać aktualizacji w bazie adresów elektronicznych. Po dopełnieniu tego obowiązku utworzony adres będzie adresem do korespondencji urzędowej firmy.

Adres do e-doręczeń terminy:

 • od 5 lipca 2022 r. – organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, NFZ, ZUS, KRUS , organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
 • od 1 stycznia 2023 r. – uczelnie wyższe, PAN
 • od 1 stycznia 2024 r. – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • od 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna
 • od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe podmioty publiczne

 

Przedsiębiorcy muszą mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych:

 • od 1 października 2022 r. – jeśli zostali wpisani do KRS przed 5 lipca 2022 r.
 • od 1 października 2026 r. – jeśli są wpisani do CEIDG

 

Adres do e-doręczeń utworzenie i aktualizacja oferta

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby zainteresowane utworzeniem i aktywacją skrzynki do e-doręczeń.

Kontakt

Read More

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0”

W ostatnich dniach zostały przedstawione plany w zakresie ustawy „Polski Ład 2.0”. Na co trzeba się przygotować? Czy zmiany znów wprowadzą zamieszanie wśród podatników?

Z wieloma zmianami wdrożonymi ustawą o Polskim Ładzie przedsiębiorcy do dziś nie potrafią sobie poradzić. Na horyzoncie pojawił się niedawno projekt ustawy „Polski Ład 2.0” – co się zmieni? Jakie są założenia ustawy?

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0” założenia dotyczą przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie:
🔸 podatkiem liniowym
🔸 zryczałtowanym podatkiem dochodowym
🔸 kartą podatkową

Uwaga!
Z dostępnych rozwiązań w ramach projektu ustawy „Polski Ład 2.0” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0” – założenia:

🔸 Podatek liniowy ▸ Roczny limit odliczenia ma wynosić 8.700 zł i będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lub będzie pomniejszał podstawę do opodatkowania
🔸 Zryczałtowany podatek dochodowy ▸ Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej będą mogły być pomniejszone o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
🔸 Karta podatkowa ▸ Podatek wynikający z decyzji organu podatkowego będzie mógł być obniżony o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Read More

Zmiany w KRS od czerwca 2022

W ostatnim czasie została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W jakim celu wdrożono zmiany? Jakim sytuacjom mają zapobiegać nowelizacje przepisów?

Zmiany w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego mają być wdrożone od 21 czerwca 2022 r.

Planowane zmiany w zakresie rejestru przedsiębiorców:
▸ wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS
▸ wzmocnienie funkcji informacyjnej akt rejestrowych
▸ wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego
▸ umożliwienie niezwłocznego uzyskania informacji i wpływie wniosków i dokumentów
▸ sprawne wykrycie posługiwania się fałszywymi dokumentami
▸ wprowadzenie newslettera (powiadamianie o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w rejestrze)

Powyższe zmiany mają wprowadzić większe zabezpieczenia w zakresie obsługi rejestru KRS.
Nowela wejdzie w życie 21 czerwca 2022 r.

Read More

Formalności po rejestracji spółki z o.o.

Po przeprowadzeniu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o kolejnych obowiązkach przedsiębiorcy, które muszą być dopełnione we właściwym czasie. Co zrobić po rejestracji spółki? Jakich formalności po rejestracji spółki z o.o. trzeba dokonać?

 

Formalności po rejestracji spółki z o.o.

 

 1. 🔸 Urząd Skarbowy

Rejestrując spółkę przez Internet należy pamiętać o konieczności opłacenia podatku PCC-3 (od kapitału zakładowego utworzonej spółki). Formalności należy dopełnić w terminie 14 dni od daty zawiązania spółki.

Po otrzymaniu NIP, REGON i KRS dla spółki należy złożyć formularze:

 • NIP-8 (zgłoszenie rachunku bankowego spółki)
 • VAT-R (zgłoszenie spółki do VAT, opcjonalnie)
 1. 🔸 Powierzenie obsługi księgowej spółki specjalistom

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego ma wpływ na późniejsze funkcjonowanie podmiotu. Warto zdecydować się na pomoc specjalistów w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych.

Oferta Biura rachunkowego Auditori – zapraszamy do współpracy

 1. 🔸 ZUS

Przedsiębiorcy planujący zatrudnić pracowników muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia w ZUS.

 1. 🔸 CRBR, BDO

Spółki zobowiązane są do dokonania rejestracji w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) oraz w określonych przypadkach w BDO.

 1. 🔸 Licencje i zezwolenia

W niektórych przypadkach założenie działalności wymaga posiadania licencji oraz zezwoleń (np. firma transportowa).

 

Formalności po rejestracji spółki z o.o. jak dopełnić?

Najlepiej całą procedurę oraz późniejsze formalności powierzyć specjalistom biura rachunkowego.

Nasze biuro księgowe pomaga Klientom również w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Read More

Limit godzin nadliczbowych

Jakie obowiązuje roczny limit godzin nadliczbowych? Czy można zmienić jego wysokość?

Nadgodziny to praca wykonywana ponad:

 • określoną w umowie normę czasu pracy
 • przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 151 § 3 i 4) limit godzin nadliczbowych w ciągu roku wynosi 150 godzin. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia limitu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę (gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Pracodawca jest uprawniony do zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych w wyjątkowych sytuacjach (np. nagła awaria).

Warto zaznaczyć, że godziny nadliczbowe nie powinny stanowić stałego harmonogramu czasu pracy.

Read More

Kodeks Pracy 2022 zmiany

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa rodzicielska obligują Polskę do wprowadzenia zmian w zakresie obowiązującego prawa pracy. Co się zmieni? W jakim terminie należy wprowadzić zmiany?

Obecnie trwają pracę nad nowelizacją Kodeksu Pracy, które znacząco wpłyną m.in. na umowy oraz korzystanie z urlopów rodzicielskich. Co się zmieni w prawie pracy w 2022 roku?

 

Kodeks Pracy zmiany 2022

 

🔸 Obowiązek przekazania dodatkowych informacji na temat zatrudnienia

Pracodawcy będą przekazywać informacje o dodatkowych warunkach zatrudnienia (w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy).

🔸 Umowa na okres próbny

Pracownicy zatrudnieni przez co najmniej pół roku będą uprawnieni do wystąpienia o zatrudnienie na bardziej stabilnych i bezpiecznych warunkach (np. na podstawie umowy o pracę).

🔸 Umowa na okres określony

Pracodawcy będą zobowiązani do uzasadnienia powodu rozwiązania umowy na czas określony.

🔸 Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony:

 • 41 tygodni w przypadku jednego dziecka
 • 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej

🔸 Zasiłek macierzyński

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zostanie zwiększona do 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

🔸 Urlop opiekuńczy

Zgodnie z zapisami dyrektywy do porządku prawnego wejdzie urlop opiekuńczy, który zakłada pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny np. starszym rodzicom czy małżonkowi, wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

 

▪ Termin:

Polska ma czas na wprowadzenie zmian do 1-2 sierpnia.

Read More