SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

POMOC W SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK!

Zachęcamy do podjęcia współpracy – nasi eksperci przygotują i złożą sprawozdanie w Państwa imieniu.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ FIRMA W TRAKCIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.

SPORZĄDZIMY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA TWOJEJ SPÓŁKI

tak abyś uzyskał z niego jak najwięcej informacji

Od dnia 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe składane jest tylko w formie elektronicznej i zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (tzn. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) przez osobę, która prowadzi księgo rozrachunkowe oraz cały zarząd firmy. Obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. O zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 398 ze zm.)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – JAKIE INFORMACJE ZAWIERA?

Ustawa o rachunkowości i załączniki do niej, w dokładny sposób określają jakie elementy powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym oraz jak powinien wyglądać taki dokument.

W naszym kraju dokument ten obowiązkowo musi być sporządzony w języku polskim, a kwoty ujęte muszą być w polskiej walucie. Dane liczbowe w dokumentach można zaokrąglić do tysięcy złotych.

Na sprawozdanie finansowe składają się następujące elementy:

  • BILANS – bilans prezentuje stan aktywów i pasywów, aktualny na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Ustawa o rachunkowości dokładnie określa metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz zawiera dokładny wzór bilansu. Mogą jednak pojawić się również dokumenty dodatkowe.
  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – rachunek przedstawia zestawienie wszystkich przychodów i kosztów, a także wszelkich obciążeń związanych z utrzymaniem przychodów, czyli podatków. Ten element sprawozdania finansowego pozwala na ustalenie wyniku finansowego podmiotu – dzięki temu można określić czy dana działalność była rentowna, czy też nie.
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE – jeśli w ciągu danego roku obrotowego zmieniły się stany kapitałów (tj. funduszy) własnych, należy wykazać to w sprawozdaniu i zawrzeć informację o ich zwiększeniu i wykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego.
  • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – z tego dokumentu organy kontroli dowiedzą się o zdarzeniach, które mogły spowodować w podmiocie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Ten dokument w całości opiera się na informacjach w ujęciu kasowym. Z niego wiadomo skąd podmiot pozyskał środki i na co je wykorzystał.
  • INFORMACJA DODATKOWA – w informacji dodatkowej znajdą się wprowadzenia do sprawozdań, dodatkowe objaśnienia i inne istotne dane. Wszystkie dodatkowe objaśnienia i informacje powinny zawierać stosowne dane i wyjaśnienia.
  • INFORMACJE ADRESOWE – aby dokument był ważny, poza informacjami stricte finansowymi musi zawierać takie dane jak: pełną nazwę i adres jednostki, nazwę sprawozdania, datę lub okres którego dotyczy sprawozdanie oraz datę sporządzenia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – W JAKIM TERMINIE NALEŻY JE ZŁOŻYĆ?

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, którego data zazwyczaj przypada na 31 grudnia. Z kolei na zatwierdzenie sprawozdania organy mają kolejne 3 miesiące, od dnia 31 marca. W momencie, w którym kierownik firmy dostaje informację o zatwierdzeniu sprawozdania zobligowany jest do złożenia sprawozdania za pomocą systemu e-KRS, w ciągu 15 dni (w przypadku spółek z o.o. i spółek akcyjnych).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DLA KOGO JE PRZYGOTOWUJEMY?

Sprawozdanie finansowe przygotowujemy nie tylko dla urzędników państwowych. Odbiorcami takich informacji są też:

  • zarząd przedsiębiorstwa
  • pracownicy i związki zawodowe
  • klienci
  • inwestorzy.

Nawet społeczeństwo nie będące w żaden sposób związane z firmą jest ciekawe jak ma się ogólna sytuacja Państwa, która przecież zależy od poszczególnych sukcesów bądź porażek spółek.

Poszczególne grupy odbiorców poszukują i wymagają różnych informacji.

Oczywiście urzędy podatkowe i rządowe pilnują poprawności finansowej i zgodnej w świetle prawa działalności. Jednak inwestorzy interesują się już zyskami i ryzykiem jakie mają zamiar podejmować w przyszłych okresach. Pracownicy i klienci chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo, a co za tym idzie szukają informacji o stabilności i dochodach firmy.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT

W świetle tego co zawiera sprawozdanie finansowe i jakich informacji szukają w nim ludzie oraz czego mogą się z niego dowiedzieć w sposób dosłowny i co mogą wywnioskować, można posunąć się do wniosków, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów jakie musi przygotować każda firma chcąca utrzymywać się na rynku w sposób zgodny z prawem i interesami klientów. Nie bez znaczenia jest to, komu powierzymy sporządzenie sprawozdania finansowego. Sposób w jaki w całym roku zbierane są i analizowane są dane i dokumenty, które obiegają firmę pozwala  uzyskać rzetelne dane, które pomogą nam i innym patrzeć w sposób klarowny w przyszłość i lepiej gospodarować zasobami finansowymi i ludzkimi.

JEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE, A NIE WIESZ JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ, ZAUFAJ NAM!

Skontaktuj się z nami, a będzie to jeden z wielu dokumentów, jakie sporządzimy dla Twojej firmy.