Tag: biuro rachunkowe auditori

Świadczenie aktywizacyjne 2022

Ze świadczenia aktywizacyjnego skorzystać będą mogli pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Co zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Warunkiem otrzymania świadczenia aktywizacyjnego jest zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne 2022 – jakie kwoty?
🔸 przez 12 miesięcy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy → w 2022 r. 1505 zł brutto
🔸 przez 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 9 miesięcy → w 2022 r. 1003,33 zł brutto

Za przyznanie świadczenia aktywizacyjnego odpowiada starosta.

KOMU PRZYSŁUGUJE PŁATNE ZWOLNIENIE Z PRACY?

Read More

Obszary kontroli PIP 2022r.

Zgodnie z przedstawioną przez Państwową Inspekcję Pracy informacją na temat planowanych działań w 2022 roku przedsiębiorcy powinni przygotować się na dodatkowe kontrole przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy.
Planem działania zostaną objęte najbardziej zagrożone obszary pod kątem przestrzegania praw pracowników.

PIP jest organem mającym na celu skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

W związku z przedłużeniem stanu pandemii w Polsce PIP będzie sprawdzać stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w zakładach pracy.

Obszary kontroli PIP 2022r.:
1. Prawa pracowników w zakresie działań tarcz antykryzysowych.
2. Właściwa wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
4. Kontrola wypadków w zakładach pracy.
5. Sprawdzenie zatrudnień na podstawie umów cywilnoprawnych.
6. Prawidłowa ewidencja czasu pracy.
7. Kontrola zatrudnień osób młodocianych i pracowników dzieci do lat 16.
8. Kontrola zatrudnień cudzoziemców.

Read More

Kary za nieterminowe płacenie ZUS

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS zarówno za siebie jak również za zatrudnionych pracowników. Wielu właścicieli firm nie dba o terminowe opłacanie składek ZUS – na jakie kary narażają się przedsiębiorcy zaniedbujący obowiązek opłacania ZUS?

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania ZUS w zakresie ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie oraz prowadzi działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności.

Dodatkowo właściciele firm muszą pamiętać o obowiązku opłacania składek za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

– ubezpieczenie społeczne
– ubezpieczenie zdrowotne
– FGŚP
– FP

Od 2022 roku obliczenie składki zdrowotnej uzależnione będzie od formy opodatkowania.

Kary za nieterminowe płacenie ZUS:

– naliczanie odsetek za zwłokę
– wszczęcie postępowania sądowego

Read More

Tarcza Branżowa – dotacja 5000 zł

Komu przysługuje dotacja 5000 zł z Tarczy Branżowej? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie świadczenia?

Dotacja 5000 zł skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 r. ze względu na sytuację epidemiczną zostali zmuszeni do zamknięcia lokali, a także w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40 proc. spadek przychodu i spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dotyczący przeważającego kodu PKD.

Wymagane kody PKD:
🟠 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
🟠 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
🟠 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Termin składania wniosków:
Od dnia 01 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Forma składania wniosków:

Wyłącznie elektronicznie

Read More

Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. bez składki zdrowotnej

Jak ominąć konieczność opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9% liczonej od wynagrodzenia brutto członków zarządu z powołania? Jakie kroki podjąć, aby uchronić spółkę z o.o. od dodatkowych kosztów?

Zgodnie z założeniami ustawy Nowy Ład od stycznia 2022 roku w spółkach z o.o. wprowadzone są zmiany w zakresie wynagrodzeń członków zarządu z powołania. Od nowego roku na wynagrodzenie członków zarządu z powołania nałożona jest 9% składka zdrowotna, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Co zrobić, aby wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. było bez składki zdrowotnej?

Z pomocą przychodzi art. 176 KSH mówiący o zobowiązaniu wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które otrzymywać będą wynagrodzenie niepodlegające składce zdrowotnej 9%.

  1. Rejestracja spółki w PRS

Decydując się na założenie spółki należy skorzystać z możliwości sporządzenia umowy u Notariusza, który pomoże opracować zapisy umożliwiające skorzystanie z rozwiązania w zakresie art. 176 KSH.

  1. Aktualizacja zapisów umowy spółki istniejącego podmiotu

Przedsiębiorcy prowadzący już firmę w postaci spółki z o.o., aby móc skorzystać z powyższego rozwiązania powinni dokonać aktualizacji zapisów umowy spółki dodając zapis o świadczeniach przez wspólników powtarzającej się pracy.

Pragniemy zaznaczyć, że nasze biuro oferuje pomoc w zakresie rejestracji spółki w PRS oraz dokonania aktualizacji zapisów umowy spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu.

Read More

Mija termin złożenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT weszły w życie przepisy zobowiązujące podatników do sporządzenia i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej do końca roku. Podatnicy dodatkowo zobowiązani są również do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązkowi podlegają podatnicy, których wartość przychodów przekracza 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapitałowych – bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Jakie informacje należy zamieścić na stronie?

Na stronie internetowej należy umieścić dane na temat transakcji, które w danym roku podatkowych zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W przypadku, gdy ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Po przekroczeniu limitu należy dane wskazać na stronie internetowej w miejscu o realizowanej strategii podatkowej.

Read More

Dobrowolne ubezpieczenie – zmiany od 2022 roku

Od przyszłego roku zmianie ulegną przepisy regulujące obejmowania oraz ustawania ubezpieczeń dobrowolnych:
🔸 emerytalne
🔸 rentowe
🔸 chorobowe

Zgodnie z nowelizacją przepisów opłacenie składek w sposób nieterminowy nie będzie powodować ustania ubezpieczeń.

Nowe przepisy określają, że objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami możliwe będzie na podstawie złożonego dokumentu ZUS ZUA.

Osoby, które od 1 grudnia 2021 roku będą chciały zrezygnować z ubezpieczeń dobrowolnych zobowiązane są do złożenia dokumentu ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania.

Warto zaznaczyć, że nieopłacenie składek za grudzień nie jest jednoznaczne z wyrejestrowaniem się z ubezpieczeń dobrowolnych.

Read More

Nowy Ład – walka z nielegalnym zatrudnieniem

Czym jest nielegalne zatrudnienie? Jakie rozwiązania w ramach Nowego Ładu są planowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się podejmowania zatrudnienia „na czarno” oraz wypłaty wynagrodzenia „pod stołem”?

Od 2022 roku pracodawca ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zatrudnienia pracownika „na czarno”.

O nielegalnym zatrudnieniu mówimy, gdy:
🔸 zatrudnienie nie odbywa się na podstawie odpowiednio przygotowanej umowy
🔸 osoba zatrudniona nie została zgłoszona do ubezpieczeń
🔸 brak powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu pracy przez osobę bezrobotną

Po wprowadzeniu nowych przepisów od stycznia 2022 roku pracodawcy będą zobowiązani do:
🔸 wypłaty odpowiedniej wysokości wynagrodzenia za każdy przepracowany przez pracownika miesiąc „na czarno”
🔸 zapłaty podatku oraz składek społecznych i zdrowotnych od wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia „na czarno”

Nowe rozwiązania uniemożliwiają odliczenie od podatku przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia lub nieujawnionego przychodu.

Read More

Mechanizmy wsparcia rozwoju biznesu – Polski Ład

Rząd informuje jasno o tym, że celem wprowadzania zmian w zakresie Nowego Ładu jest pomoc przedsiębiorcom oraz ograniczenie obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Reforma przepisów podatkowych ma wpłynąć na bardziej nowoczesny system podatkowych minimalizujący formalności przy rozliczaniu podatków.

Jakie ulgi podatkowe mają zostać wprowadzone?

1. Ulga na inwestycje giełdowe.
2. Ulga konsolidacyjna.
3. Ulga na ekspansję.
4. Ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital.

Dodatkowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców może okazać się estoński CIT.

Read More
  • 25 listopada, 2021

Nowy Ład podpisany przez prezydenta RP

Zgodnie z planami ustawa podatkowa z tzw. Polskiego Ładu została podpisana przez prezydenta. Na jakie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy? Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone?

Zmiany w zakresie Nowego Ładu dotyczą m.in. pracowników, przedsiębiorców oraz emerytów. Czy dla wszystkich zmiany będą korzystne?

Jedna z największych reform podatkowych została uchwalona. Co się zmieni:
🔸 podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
🔸 podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł
🔸 likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej
🔸 wprowadzenie dodatkowych ulg podatkowych (ulga dla klasy średniej, ulga dla rodziców/opiekunów wychowujących co najmniej 4 dzieci, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci)
🔸 wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania
🔸 ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT
🔸 wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego

Przedsiębiorcy apelowali, aby otrzymali rok na przystosowanie się do planowanych zmian. Niestety nowe regulacje prawne zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Read More
  • 18 listopada, 2021