Tag: biuro rachunkowe auditori

Zmiany w akcyzie od maja 2021 roku

Została uchwalona w Sejmie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wraz z kilkoma poprawkami uszczelniającymi system podatkowy.

Poprawki dotyczą m.in.:
– wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów z kwietnia na maj,
– przesunięcia terminu związanego z koniecznością złożenia informacji o cenach transferowych,
– wprowadzeniu zmian w ustawie o rezerwach strategicznych, która miałaby zapewnić finansowanie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Celem prowadzenia zmian w przepisach prawnych jest pomoc przedsiębiorcom oraz zapewnienie uczciwych działań ze strony konkurencji.

Nowelizacja przepisów zobowiązuje przedsiębiorców do składania deklaracji elektronicznych w zakresie akcyzy już od 2021 roku. To rozwiązanie przyczyni się do sprawnej weryfikacji danych oraz szybkiej kontroli firm dokonujących nadużyć.

Uczciwi przedsiębiorcy nienaruszający prawo będą mogli liczyć na szybkie wydawanie decyzji oraz znaczne skrócenie czasu oczekiwania.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja przepisów przewiduje:
– uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych
– możliwość prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

 

Od kiedy obowiązkowo należy stosować e-faktury?

Read More

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej – kiedy spółka musi dopełnić ten obowiązek?

Podatnicy prowadzący księgowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązani są do składania elektronicznych sprawozdań finansowych informujących o bieżącej sytuacji finansowej podmiotu oraz podejmowanych działaniach w związku z prowadzoną działalnością.

Obowiązek sporządzania e-sprawozdań finansowych ciąży na podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., akcyjna, europejska) oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w formie elektronicznej. Dodatkowo kierownik jednostki oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe zobowiązani są do podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Sprawozdanie finansowe przekazywane jest do KRS lub szefa KAS.

Jak spółka cywilna składa sprawozdanie finansowe? W przypadku, gdy spółka cywilna prowadzi księgi rachunkowe zobowiązana jest do składania sprawozdania finansowego. Podmiot, o którym mowa, nie jest wpisany do KRS oraz nie jest podatnikiem podatku PIT.

Spółka cywilna nie ma obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do KRS, ani do US oraz do szefa KAS.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi sporządzania sprawozdania finansowego dla firm Klientów. Skontaktuj się z nami, a udzielimy więcej szczegółów dotyczących oferty.

Limit ksiąg rachunkowych od 2021 roku

Read More

PIT dla młodych 2021

PIT dla młodych 2021- dla kogo nowa ulga podatkowa? W 2019 roku została wprowadzona nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ulga nosi nazwę „Bez PIT dla młodych” i skierowana jest wyłącznie do osób, które nie przekroczyły 26. roku życia oraz osiągają przychody z pracy i umów zlecenia.

W 2021 roku zakres osób, które mogą skorzystać z nowej ulgi dla młodych został poszerzony o osoby osiągające przychód z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Prognozowana liczba osób, które mogą skorzystać z nowej ulgi to około 2 mln podatników.

Wprowadzona w 2019 roku ulga obejmuje przychody nieprzekraczające 85528 zł w roku podatkowym. Do wskazanego limitu przychody podatnika są całkowicie zwolnione z PIT.

Ulga „bez PIT dla młodych” obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Istotnie należy zaznaczyć, że nowa ulga podatkowa nie wyłącza podatników z konieczności dokonania zapłaty składek na ZUS oraz NFZ.

Czym jest umowa o pracę?

Read More

Księgowość z dostępem do panelu klienta

Coraz więcej przedsiębiorców ceni sobie współpracę z biurem rachunkowym, który świadczy usługi usprawniające prowadzenie biznesu. Do takich rozwiązań z pewnością należą księgowość prowadzona przez Internet oraz możliwość korzystania z panelu klienta.

Księgowość zdalna, czyli prowadzona za pośrednictwem Internetu pozwala przedsiębiorcom dopełniać niezbędnych formalności urzędowych bez wychodzenia z domu. Kontakt z działem księgowym umożliwia bezpiecznie prowadzenie firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe umożliwiające dostęp do panelu klienta? To narzędzie z każdym dniem zyskuje na popularności,

Korzyści wynikające ze współpracy z biurem oferującym panel klienta:
– elektroniczny obieg dokumentów
– stały dostęp do raportów oraz analiz obrazujących sytuację finansową przedsiębiorstwa
– możliwość ciągłej kontroli firmy w celu zachowania płynności finansowej podmiotu
– kontrola należności oraz zobowiązań
– archiwum dokumentów
– bezpieczna baza danych
– nowoczesne rozwiązania umożliwiające sprawny i szybki rozwój działalności

Zdarza się, że księgowość z dostępem do panelu klienta łączy się z udostępnieniem program do wystawiania faktur. Warto skorzystać z usług biura, które świadczy kompleksowe rozwiązania dla małych oraz dużych przedsiębiorstw.

 

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości? Zachęcamy do lektury wpisu!

Read More

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą być świadczone przez osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Warto zaznaczyć, że podejmując współpracę z biurem rachunkowym należy również zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialność biura rachunkowego rozciąga się w zakresie wykonywanych przez specjalistów w nim zatrudnionych czynności. Należą do nich m.in.:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • przygotowanie oraz przesłanie sprawozdania finansowego (zastosowanie się do nowych przepisów, które narzucają formę elektroniczną);
  • gromadzenie oraz odpowiednie przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  • prowadzenie kadr i płac (sporządzanie umów, wydawanie świadectw pracy, prowadzenie teczek pracowników, prowadzenie ewidencji zatrudnienia);
  • usługi w zakresie doradztwa księgowego, podatkowego i prawnego

Kto ponosi odpowiedzialność?

Warto na wstępie zaznaczyć, że mimo powierzenia księgowości w ręce specjalistów, odpowiedzialność za odpowiednie wypełniania obowiązków księgowych i podatkowych nadal spoczywa na przedsiębiorcy.

To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.

Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarząd jest wieloosobowy – wtedy wszyscy odpowiadają za właściwie prowadzoną księgowość.

Kiedy biuro rachunkowe odpowiada za zobowiązania?

Odpowiedzialność biura rachunkowego za rachunkowość wynika z pisemnej umowy między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg.

Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za sposób wypełniania obowiązków zawartych w umowie dotyczącej nawiązanej współpracy.

Przedsiębiorca ma możliwość wystąpić o odszkodowanie, gdy obowiązki wypełniane są w sposób nieprawidłowy (np. nieterminowe złożenie wniosków oraz deklaracji).

Read More

Jakie terminy podatkowe zostały wydłużone?

W związku z pandemią COVID-19 zostały wydłużone terminy na realizację obowiązków podatkowych. Wprowadzone ułatwienia dotyczące przede wszystkim podatków CIT, PIT, VAT oraz akcyzy.

Wydłużone terminy podatkowe w 2020 roku:
– termin złożenia zeznania CIT-8 do 31 lipca 2020 roku
– regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r.
– podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony do końca 2020 roku
– obowiązek dokonania opłaty raty od podatku nieruchomości został przedłużony do 30 września 2020 roku (wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym – których płynność finansowa uległa pogorszeniu )
– przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego

W zakresie cen transferowych wprowadzano zmiany:
– do 31 grudnia 2020 r. – w sytuacji, gdy termin (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
– o 3 miesiące – w sytuacji, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

To niektóre z wprowadzanych zmian w związku z trwającą epidemią COVID-19. Celem nowych regulacji jest pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak zastosować nowe przepisy prawne to warto skorzystać z doradztwa księgowego lub podatkowego. Doradcy chętnie pomogą we wdrożeniu nowych przepisów.

Read More

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Przepisy uchwalone przez Sejm dnia 4 czerwca 2020 roku ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przewiduje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku zatwierdzenia planowanych zmian zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił:
– 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
– 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższona kwota zasiłku ma zacząć obowiązywać od września 2020 roku.
Uzasadnieniem wprowadzanych zmian jest konieczność poprawy sytuacji na rynku pracy spowodowaną pandemią koronawirusa. Skutkiem COVID-19 jest przede wszystkim gwałtowne zmniejszenie się ofert pracy.

Do planowanych zmian możemy również dołączyć możliwość zaliczenia do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten dotyczy osób, którym w związku z epidemią zmniejszono wymiar czasu pracy (co było skutkiem obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej wartości płacy minimalnej).

Dodatek solidarnościowy
Zmiany w przepisach przewidują wprowadzenie dodatku solidarnościowego, z którego skorzystać będzie mogła osoba, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:
– z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
– której umowa po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Wysokość dodatku solidarnościowego ma wynosić 1400 zł za miesiąc kalendarzowy.
Dodatek przysługiwać będzie za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek.

Read More

Estoński CIT od stycznia 2021 r.

Ministerstwo ciągle wprowadza zmiany, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w zarządzaniu działalnością. Niedawno coraz głośniej jest o „estońskim podatku CIT”. Czy zostanie on wprowadzony w Polsce?

Czym jest estoński CIT? W Estonii podatek CIT (podatek od dochodów spółek) kształtuje się na poziomie 20 procent. Zaletą tego rodzaju podatku jest fakt, że obowiązek jego opłacenia następuje w momencie dystrybucji dochodu spółki, czyli wypłaty dywidendy.

Warto podkreślić, że w Estonii CIT odprowadzany jest w momencie wypłaty zysku z firmy w formie dywidendy.

Rząd chce jak najszybciej wprowadzić instrument „Estoński CIT”, ponieważ ma on pomóc małych firmom w inwestowaniu w siebie. Celem wprowadzanych zmian jest pomoc małym spółkom oraz tworzenie wizerunku Polski jako przyjaznej inwestorom.

Początkowo ten podatek miał zacząć obowiązywać od lata. Przez sytuację epidemii w Polsce termin jego wprowadzenia został przesunięty na 2021 rok.

W planach Ministerstwa jest wdrażanie instrumentów umożliwiającym Polkom bezpieczne lokowanie środków.

Jak bezpiecznie stosować zmiany narzucane przez Ministerstwo oraz nowelizacje przepisów podatkowych? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, którego specjaliści na bieżąco aktualizują wiedzę z zakresu podatków oraz prawa. Księgowość spółek oraz pozostałych podmiotów działających na rynku w dobrych rękach – bezpieczne wypełnianie obowiązków księgowych, podatkowych i prawnych.

Read More