Tag: Biuro rachunkowe poprowadzi księgowość

Wprowadzenie kas fiskalnych online w 2021 roku

Trwająca epidemia COVID-19 znacząco wpływa na planowane zmiany w przepisach księgowych, podatkowych oraz prawnych. Ciągle przesuwające się terminy wprowadzają duże zamieszanie wśród osób prowadzących własny biznes.

Jednym ze skutków obecnej sytuacji w Polsce jest przesunięcie terminów wprowadzenia obowiązku stosowani kas fiskalnych online.

Obecna sytuacja zmusza Rząd do ciągłej analizy potencjalnych wariantów możliwych do wdrożenia zmian w przepisach.

Ministerstwo Finansów planuje odroczyć:
1. Termin wdrożenia kas online dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. tj.
– dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także
– dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2. Termin na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. tj. do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Projekt jest na etapie prac legislacyjnych.

Warto zaznaczyć, że podatnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak księgować lub co zrobić, aby bezpiecznie prowadzić księgowość swojej firmy to zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym AUDITORI.

Read More

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców

Wielu przedsiębiorców obawia się o sytuację prowadzonej przez nich działalności w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Rząd ciągle wprowadza zmiany w przepisach, których celem jest ochrona właścicieli firm oraz podmiotów działających na rynku. Wiele zmian w przepisach dotyczy również osób zatrudnionych.

Nowe regulacje prawne umożliwiają przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Zwolnienie obejmuje takie składki jak:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Solidarnościowy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 marca do 31 maja 2020 r.

Dla kogo zwolnienie?
Wniosek mogą składać przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia społecznego do 9 osób oraz przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

Samozatrudnieni, aby skorzystać ze zwolnienia muszą:
– prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;
– opłacać składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne;
– być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – wyklucza to skorzystanie ze zwolnienia przez osoby korzystające tzw. ulgi na start;
w miesiącu, za który składany jest wniosek ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki:
– na dzień 29 lutego 2020 r. liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nie może przekraczać liczby 9
– przed 1 lutego powinni być zgłoszeni jako płatnik składek

Read More