Tag: e-sprawozdanie finansowe

Składanie sprawozdania finansowego w RDF

Spółki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podmioty, które dobrowolnie wybrały tę metodę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, mają obowiązek sporządzania i składania sprawozdania finansowego. Z zadania tego można wywiązać się na dwa sposoby – odpłatnie za pośrednictwem systemu S24 lub bezpłatnie w RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Z opcji bezpłatnego złożenia SF skorzystać mogą wszystkie podmioty wpisane do KRS, jeśli tylko dokument składa osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w tym rejestrze.

Składanie sprawozdania finansowego w RDF przebiega w 7 krokach:

1. Założenie konta w eKRS, do czego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Wyszukanie podmiotu, weryfikacja ujawnionych numerów PESEL i możliwości skorzystania z bezpłatnej opcji złożenie SF.
3. Dodawanie dokumentów, wraz z podaniem informacji o dacie ich sporządzenia i języku, w jakim zostały przygotowane. Dokumenty załącza się w osobnych plikach. Konieczne jest przesłanie: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta. Dokumenty muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Złożenie oświadczenia, że załączone dokumenty zostały podpisane przez zostały podpisane kierownika jednostki i osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
5. Sprawdzenie poprawności przez składającego oraz przez system za pomocą opcji “Weryfikuj zgłoszenie”.
6. Podpisanie zgłoszenia lub przekazanie do podpisu innym upoważnionym osobom.
7. Wysłanie zgłoszenia.

Read More
  • 13 października, 2021

Składanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – kto musi posiadać e-podpis?

Obowiązkiem właścicieli spółek jest dopilnowanie, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone oraz wysłane w formie elektronicznej. Istotne jest tutaj zastosowanie odpowiedniej struktury logicznej oraz właściwego formatu.

Forma elektroniczna sprawozdania finansowego zobowiązuje do posiadania podpisu elektronicznego, który musi zostać opatrzony dokument. Kto musi go posiadać?

E-podpis powinien zostać złożony przez:
– osobę, która prowadzi księgi rachunkowe;
– kierownika jednostki (jeżeli spółka zarządzana jest przez organ wieloosobowy to podpis muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu);
Uwaga!
Bardzo ważne jest tutaj, że podpis na sprawozdaniu finansowym nie może zostać złożony przez pełnomocników. Członkowie jednostki muszą osobiście dokonać podpisu na dokumencie składanym do KRS.

Kogo określamy mianem „kierownika jednostki”?
– członkowie zarządu spółek kapitałowych,
– osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
– wspólnicy spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej,
– komplementariusze spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej,
– likwidatorzy,
– zarządcy sukcesyjni,
– członkowie organów zarządzających innych jednostek.

Read More