Tag: księgowość dla spółek

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Czy w przypadku wystąpienia wypadku w drodze do pracy lub z pracy należą się świadczenia w ramach ubezpieczenia? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje w takiej sytuacji pracownikowi?

Zgodnie z art 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że wypadkiem nazywamy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną. W omawianym przypadku musi wystąpić w drodze do pracy lub z pracy.

Za drogę do pracy lub z pracy uznaje się trasę:

– z domu do pracy lub z pracy do domu,
– z innego zatrudnienia lub innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego;
– zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
– do miejsca spożywania posiłków;
– do punktu odbywania nauki lub studiów.

W przypadku wystąpienia wypadku pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Na podstawie zebranych informacji (np. od świadków) wypełnia się kartę wypadku.

Jeżeli po wypadku pracownik jest niezdolny do pracy może skorzystać ze świadczeń.

Pracownik otrzymuje 100% należnego wynagrodzenia przez:
– 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
– 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia.

Jeżeli wynikające z wypadku obrażenia uniemożliwiają podjęcie w przyszłości pracy pracownik może starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Read More
  • 29 września, 2021

Nabycie sprawdzające – dlaczego przedsiębiorcy tak obawiają się zmian w przepisach?

Do tej pory wszczęcie kontroli celno-skarbowej spowodowane było konkretną przyczyną oraz wiązało się z powiadomieniem podatnika o planowanej kontroli. Zgodnie z założeniami Nowego Ładu kontrola będzie mogła być przeprowadzana „bez formalności” jako nabycie sprawdzające. Oznacza to, że po wprowadzeniu przepisów kontrola możliwa będzie w każdym momencie. Kto powinien obawiać się zmian w przepisach?

Czym jest nabycie sprawdzające?

Nabycie sprawdzające jest zakupem towarów lub usług przez osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej KAS w celu sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie i wydawania paragonu nabywcy.

Nabycie sprawdzające może zostać przeprowadzone w całej Polsce przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej. Istotnie należy zaznaczyć, że osoba przeprowadzająca kontrolę powinna posiadać legitymację służbową i stałe upoważnienie wydane przez naczelnika właściwego urzędu zawierające określone dane.

Read More

Komu przysługuje płatne zwolnienie z pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują określone rodzaje urlopów oraz środków finansowych w związku ze stosunkiem pracy.

Kto ma prawo do otrzymania wynagrodzenia po otrzymaniu wypowiedzenia o pracę?

Jakie prawa ma zwolniony pracownik?

Istotnie należy zaznaczyć, że pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzeń w poniższych przypadkach:

a) pracodawca wypowiada umowę o pracę – udziela dni wolnych umożliwiających poszukiwanie nowej pracy w ustalonym prawnie wymiarze:
– 3 dni – jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące oraz gdy ulegnie on skróceniu na podst. art. 36 (1) § 1
– 2 dni – w przypadku, gdy okres wypowiedzenia nie przekracza miesiąca.

Warto zaznaczyć, ze płatne zwolnienie z pracy przysługuje w sytuacji, gdy pracodawca wypowie umowę i gdy okres tego wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie.

b) pracownik potrzebuje dnia wolnego na oddanie krwi w stacji krwiodawstwa (wymagane imienne oświadczenie ze stacji krwiodawstwa)

 

Należy również wspomnieć o tym, że wymiar urlopu okolicznościowego czy też dni wolnych nie jest zależny od wymiaru etatu pracownika.

Read More

Czy świadcząc usługi budowlane musimy mieć kasę fiskalną online?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy dokumentując sprzedaż usług za pomocą faktury musi posiadać kasę fiskalną online. Co mówią o tym przepisy?

Istotnie należy zaznaczyć, że dokumentowanie usług budowlanych świadczonych na rzecz osób prywatnych fakturami nie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej online oraz ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Od lipca 2021 roku obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem nowego narzędzia kontrolującego podatników mają osoby świadczące usługi:

  • fryzjerskie
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • w zakresie wstępu związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

 

Warto zaznaczyć, że kasy fiskalne pozwalają kontrolować podatników oraz wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do codziennego sporządzania raportu ze sprzedaży, a także dokonywania przeglądu kasy fiskalnej minimum raz na 2 lata.

 


Wystawianie faktur od października 2021 r. – sprawdź!

Read More

Czy można złożyć wniosek urlopowy przez Internet?

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo skorzystania z urlopy wypoczynkowego. Ile dni pracownik może wykorzystać w ramach urlopu wypoczynkowego? Czy można złożyć wniosek urlopowy przez Internet?

Liczba dni urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracownika:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na następny rok i musi być wyczerpany w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku.

W jakiej formie złożyć wniosek o urlop?

Przepisy Kodeksu Pracy nie przewidują konkretnej formy wniosku, w której pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu. Oznacza to, że forma powinna być regulowana przepisami przez konkretnego pracodawcę.

Elektroniczny system obiegu wniosków może przynieść wiele korzyści pracodawcy oraz pracownikom.

Pracownik w składanym wniosku urlopowym powinien podać konkretny termin urlopu wypoczynkowego.

Read More

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

Osoby prowadzące podmioty zobligowane do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego powinny dopełnić tego obowiązku we właściwym terminie. Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą poważne konsekwencje, które mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku.

Warto zaznaczyć, że wobec podmiotu, który nie dopełnił niniejszego obowiązku, może być dodatkowo wszczęte postępowanie przymuszające do złożenia sprawozdania finansowego.

Przepisy dotyczące sporządzania oraz składania sprawozdań finansowych znajdziemy w Ustawie o Rachunkowości..

Ustawa o rachunkowości za niesporządzanie, sporządzanie niezgodnie z przepisami czy też niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze przewiduje karę grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

Postępowanie przymuszające często stosowane przez sąd rejestrowy ma na celu mobilizowanie podmiotów do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy rejestrowej.

Do najbardziej surowej kary nałożonej na przedsiębiorcę zaliczamy wszędzie postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Read More

12 000 zł na dziecko – dla kogo?

Komu będzie przysługiwało wsparcie w ramach „Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego”? Od kiedy będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?

Obecnie projekt o „Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym” jest na etapie prac legislacyjnych. Pochodzi on z planowanych zmian w ramach „Nowego Ładu”, który został niedawno przedstawiony przez polski Rząd.

12 000 zł na dziecko – czy to możliwe?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, które kierowane jest głównie do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w maksymalnej wysokości 12 tysięcy zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

Uwaga!

O wsparcie wnioskować będą mogły również osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem.

Wnioskodawca będzie miał do wyboru dwa warianty wypłaty świadczenia:

  • 500 zł przez 2 lata
  • 1000 zł przez rok

W założeniach świadczenia jest, że przyznawane będzie bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Organem obsługującym przyznanie oraz wypłatę świadczenia będzie ZUS.

Read More

Czy przedsiębiorcy zapłacą podatek od tarczy PFR?

Czy przedsiębiorcy korzystający ze środków finansowych w ramach tarcz antykryzysowych muszą obawiać się obowiązku zapłaty podatku dochodowego?

Obecnie trwają prace regulujące projekt rozporządzenia, na podstawie którego podatek od tarczy PFR ma zostać umorzony.

Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy:

„Po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców rząd podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej z Tarczy PFR. Dzięki temu w kieszeniach przedsiębiorców zostanie dodatkowo nawet 10 mld złotych”

Rozporządzenie ma wejść w życie przed 20 lipca 2021 roku.

Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że podatek nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją, bowiem nadal będą one mogły być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów.

Read More

Urlop na żądanie

Powrót na stronę główną

***

Przepisy Kodeksu Pracy informują o tym, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość skorzystania z „urlopu na żądanie”. W jakich sytuacjach przysługuje ten rodzaj urlopu? W jakim wymiarze?

Zgodnie z informacją w Kodeksie Pracy:

„Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Warto podkreślić, że łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika w formie „urlopu na żądanie” nie może przekroczyć 4 dni.

Urlop na żądanie nie zwiększa wymiaru okresu, jaki przysługuje pracownikowi na wypoczynek. Można jednoznacznie określić, że urlop na żądanie wlicza się w okres urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za „urlop na żądanie” przysługuje w wysokości 100% zapłaty.

Istotnie należy również wspomnieć o tym, że pracodawca ma prawo odmówić urlopu na żądanie, ale tylko w określonych sytuacjach.

Read More

Czy umowa na okres próbny może zostać zawarta więcej niż raz?

Często zdarza się, że na początku drogi rekrutacyjnej podpisywana jest umowa na okres próbny umożliwiająca weryfikację zdolności oraz umiejętności pracownika w zakresie obowiązków na danym stanowisku.

Warto tutaj wspomnieć o tym, że ten rodzaj umowy jest również korzystny dla pracownika, który ma szansę sprawdzić czy dana praca spełnia jego wymagania oraz daje mu warunki do rozwoju.

Umową o pracę na okres próbny początkowo zawiera się na okres 3 miesięcy. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązujące regulacje prawne nie zobowiązują pracodawcę do kontynuowania zatrudnienia.

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje umowę o pracę na okres próbny w celu obejścia przepisów, które mówią, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w przypadku, gdy strony zawarły umowę o pracę na okres próbny w celu obejścia przepisów prawa, powoduje nieważność postanowienia określającego rodzaj umowy. Taką umowę należy uważać na zawartą na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;

Read More