Tag: prowadzenie księgowości spółki

Prowadzenie uproszczonej księgowości

Prowadzenie uproszczonej księgowości skierowane jest do takich podmiotów jak osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Te podmioty mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Warto zaznaczyć, że po przekroczeniu tego limitu księgowość w formie uproszczonej nie jest możliwa. Przedsiębiorcy muszą przejść na pełną formę księgowości.

Limit przychodów zostaje przeliczony po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Uproszczona księgowość zobowiązuje do prowadzenia:
– księgi przychodów i rozchodów
lub
– ewidencji przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Niektóre rodzaje działalności zobowiązane są również do ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów czy też do prowadzenia rejestrów VAT.

Rejestr zakupu i sprzedaży VAT prowadzony jest przeze przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Ten rodzaj dokumentu musi zawierać dane kontrahentów oraz dane liczbowe dotyczące podatku VAT. Rejestry VAT wykorzystywane są do wypełniania deklaracji rozliczeniowych VAT07 oraz VAT-7K. Deklaracje powinny zostać złożone do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Najpopularniejsza forma uproszczonej księgowości, czyli Księga Przychodów i Rozchodów

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR płacą podatek od osiągniętych przychodów. Podatki mogą być opłacane liniowo (stała stawka 19%) lub wg zasad ogólnych (18% i 32%). Istotne jest to, że w przypadku nie generowania żadnych przychodów przez podmiot, nie musi on płacić podatków.

KPiR powinna zostać założona na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego.

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty uzyskania przychodu w oparciu o jedną z dwóch metod – uproszczoną (zwaną dawniej kasową) lub memoriałową.

Read More

Sprawozdania finansowe w czasie epidemii COVID-19

Podmioty, które muszą prowadzić księgowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązane są do sporządzenia oraz przesłania sprawozdania finansowego. Pierwotną datą złożenia sprawozdania finansowego był 31 marca, jednak z uwagi na obecną sytuacją w kraju sprawozdania finansowe w czasie epidemii COVID-19 mogą zostać złożone w późniejszym terminie.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego możemy znaleźć w zapisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem wydłużenia terminu przekazania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu jest pomoc przedsiębiorcom w zminimalizowaniu skutków trwającej pandemii koronawirusa.

Wprowadzone zmiany:
1) dla jednostek działających w sferze budżetowej, a także jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a więc przepisy o nadzorze: bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, nad rynkiem kapitałowym, nad instytucjami płatniczymi, nad agencjami ratingowymi, uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, nad działalnością sekurytyzacyjną oraz o nadzorze w zakresie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych;
2) dla pozostałych jednostek.

Dla pierwszej grupy podmiotów terminy sprawozdawcze wydłużono o dwa miesiące lub 60 dni, a dla drugiej – o trzy miesiące lub 90 dni.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone oraz przesłane wyłącznie w formie elektronicznej.

Read More