Tag: przepisy podatkowe

Założenie prostej spółki akcyjnej możliwe od lipca!

Nowy typ spółki, głównie skierowany do startupów, ma zacząć obowiązywać od lipca. Bardzo duża grupa osób (w tym przyszłych przedsiębiorców) czeka na możliwość jej rejestracji. Dlaczego? Bardzo głośno mówi się o uproszczonych procedurach jej założenia, prowadzenia, a nawet likwidacji.

P.S.A. Zaliczana będzie do spółek kapitałowych opodatkowanych podatkiem CIT (9%, 19%).

Do najważniejszych cech prostej spółki akcyjnej zaliczamy:

  1. Prosta rejestracja – możliwość dopełnienia formalności przez Internet.
  2. Niski minimalny kapitał zakładowy umożliwiających wejście na rynek – na poziomie 1 zł.
  3. Akcje za świadczenie pracy lub know-how.
  4. Łatwy sposób na pozyskanie inwestorów.
  5. Brak konieczności powoływania rady nadzorczej – dowolny sposób kształtowania organów spółki.
  6. Elastyczność w podejmowaniu uchwał (możliwość dopełnienia procedury przez Skype lub e-mail).
  7. Szybka i tania likwidacja spółki – możliwe zamknięcie bez przeprowadzania procedury likwidacji.

Prosta spółka akcyjna może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób (akcjonariuszy).

Przewiduje się, że prosta spółka akcyjna stanowić będzie ogromną konkurencje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z racji tego, że prosta spółka akcyjna zobowiązana będzie do prowadzenia księgowości pełnej zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.

Read More

Nowy Ład – kwota wolna od podatku

Wielu przedsiębiorców prowadzących swój biznes na rynku poszukuje rozwiązań mających na celu bezpieczną optymalizację podatkową. Wiadome jest, że im wyższe podatki, tym mniej zostaje w kieszeni przedsiębiorcy oraz mniej stabilna sytuacja finansowa firmy.

Jednym z dostępnych bezpiecznych rozwiązań jest wybór korzystnej formy opodatkowania.

Ostatnio coraz częściej mówi się o kwocie wolnej od podatku, która może zostać zmieniona w ramach Nowego Ładu. Kto może z niej skorzystać?

Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach skali podatkowej. Ten sposób opodatkowania polega na występowaniu trzech progów podatkowych – 17% i 32%, a w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest stawką 4% w ramach tzw. daniny solidarnościowej.
Wysokość stawki podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

Warto wspomnieć, że w 2021 roku kwota wolna od podatku kształtuje się na wysokości 8000 zł.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami w ramach Nowego Ładu kwota wolna od podatku może zostać zwiększona do 30 000 zł.

Korzyści ze zmian w najwyższym stopniu odczują osoby otrzymujący wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej.

Read More

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej – kiedy spółka musi dopełnić ten obowiązek?

Podatnicy prowadzący księgowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązani są do składania elektronicznych sprawozdań finansowych informujących o bieżącej sytuacji finansowej podmiotu oraz podejmowanych działaniach w związku z prowadzoną działalnością.

Obowiązek sporządzania e-sprawozdań finansowych ciąży na podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., akcyjna, europejska) oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w formie elektronicznej. Dodatkowo kierownik jednostki oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe zobowiązani są do podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Sprawozdanie finansowe przekazywane jest do KRS lub szefa KAS.

Jak spółka cywilna składa sprawozdanie finansowe? W przypadku, gdy spółka cywilna prowadzi księgi rachunkowe zobowiązana jest do składania sprawozdania finansowego. Podmiot, o którym mowa, nie jest wpisany do KRS oraz nie jest podatnikiem podatku PIT.

Spółka cywilna nie ma obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do KRS, ani do US oraz do szefa KAS.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi sporządzania sprawozdania finansowego dla firm Klientów. Skontaktuj się z nami, a udzielimy więcej szczegółów dotyczących oferty.

Limit ksiąg rachunkowych od 2021 roku

Read More

PIT dla młodych 2021

PIT dla młodych 2021- dla kogo nowa ulga podatkowa? W 2019 roku została wprowadzona nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ulga nosi nazwę „Bez PIT dla młodych” i skierowana jest wyłącznie do osób, które nie przekroczyły 26. roku życia oraz osiągają przychody z pracy i umów zlecenia.

W 2021 roku zakres osób, które mogą skorzystać z nowej ulgi dla młodych został poszerzony o osoby osiągające przychód z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Prognozowana liczba osób, które mogą skorzystać z nowej ulgi to około 2 mln podatników.

Wprowadzona w 2019 roku ulga obejmuje przychody nieprzekraczające 85528 zł w roku podatkowym. Do wskazanego limitu przychody podatnika są całkowicie zwolnione z PIT.

Ulga „bez PIT dla młodych” obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Istotnie należy zaznaczyć, że nowa ulga podatkowa nie wyłącza podatników z konieczności dokonania zapłaty składek na ZUS oraz NFZ.

Czym jest umowa o pracę?

Read More

Roczne deklaracje pracowników za 2020 r.

Czym są roczne deklaracje pracowników za 2020 r.? Obowiązkiem każdego pracodawcy jest rozliczenie pracowników, za których pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu minionego roku kalendarzowego. Dlaczego pracodawcy powinni o tym pamiętać? Niewypełnienie tego obowiązku we właściwym czasie może spowodować wiele konsekwencji dla firm.

Pracodawcy do urzędu skarbowego powinni wysłać:

1) W przypadku zaliczek na podatek dochodowy:
– deklaracje roczną o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R;
– informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

2) W przypadku podatku dochodowego naliczanego według zryczałtowanych składek:
– deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR;
– informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1R.

Ustawowy termin złożenia deklaracji rocznych za pracowników minął 31 stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że w tym roku dzień ten wypadł w niedziele, więc został przesunięty do 1 lutego 2021 roku.

Istotne jest, że złożenie deklaracji rocznych może nastąpić wyłącznie w formie elektronicznej. Pracodawcy powinni otrzymać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

——–

Wszystko na temat: Umowa o pracę

Read More

Stawki ryczałtowe w 2021 roku

Ile wynosić będą stawki ryczałtowe w 2021 roku? Na wstępie warto zaznaczyć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odprowadzany jest od przychodu. Podatnik nie dokonuje rozliczeń kosztów uzyskania przychodów. Istotne jest to, że podatnik nie ma prawa do rozliczania przychodów opodatkowanych ryczałtem wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do uprawnień osób na ryczałcie należą:
– korzystanie z ulg podatkowych
– odliczanie składek ZUS oraz zdrowotnych

Jakie stawki ryczałtowe w 2021 roku będą obowiązywać?
W 2021 r. podatnik może stosować następujące stawki: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,0%, 3,0%.

Przede wszystkim jedną z głównych zmian podatkowych w zakresie ryczałtu jest zmniejszenie stawki opodatkowania przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów do 17% (wcześniej obowiązywała stawka 20%).

Zmiany wprowadza ustawa z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Bez wątpienia celem wprowadzenia zmian jest podniesienie atrakcyjności tego sposobu rozliczania się. Dodatkowo została zwiększona grupa podatników uprawnionych do jej stosowania.

 

Zmiany podatkowe w 2021 roku – przeczytaj nasz wpis

 

Read More

Ile wynosić będzie podatek od psa w 2021 roku?

Czym jest podatek od psa? Kogo obowiązuje tego rodzaju opodatkowanie? Ile wynosić będzie podatek od psa w 2021 roku?

Podatek od psa jest opłatą lokalną. Nie jest to obowiązkowa opłata, którą muszą płacić wszyscy posiadający psy. Konieczność opłacania podatku od psa jest uzależnione od regulacji panujących w danej gminie.

Kto nie płaci podatku od psa?
– członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
– osoby, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania jednego psa);
– osoby niepełnosprawne (w przypadku posiadania psa asystującego)
– osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (w przypadku posiadania jednego psa);
– podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (w przypadku posiadania nie więcej niż 2 psów)

Ile wyniesie podatek od psa w 2021 roku?
Wysokość podatku od psa wynosić będzie 130,30 zł od jednego psa. Opłaty dokonuje się raz w roku.

Gdzie możemy uiścić opłatę?
– kasa gminy,
– przelew na konto gminy,
– u inkasenta w gminie.

 

Pakiet planowanych zmian podatkowych w 2021 roku

Read More

Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie od 2021 roku

Od stycznia 2021 roku planowane jest wprowadzenie istotnych zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. O jakich zmianach mowa? Na co powinniśmy się przygotować?

Nowelizacja przepisów ma na celu uszczelnienie systemu PIT oraz CIT, by zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Planuje się wprowadzić rozwiązania:
1. Uszczelniające system podatku dochodowego ( m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, wprowadzenie rozwiązań usprawniających dochodzenie należności podatkowych, wprowadzenie obowiązku sporządzenia polityki podatkowej).
2. Przepisy mające na celu dopasowanie polskiej gospodarki do specyfiki i wielkości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terytorium RP.
3. Likwidacja ulgi abolicyjnej.
4. Zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu.
5. Zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym oraz administracyjnym dla przedsiębiorców poprawiających swoją sytuację po epidemii COVID-19.
6. Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.
7. Zapewnienie weryfikacji rozliczeń podatku wspólników spółek jawnych.
8. Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.
9. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.

To tylko kilka planowanych zmian, których celem jest usprawnienie przepisów podatkowych oraz uszczelnienie działającego systemu ich poboru.

Usługa księgowość dla spółek z o.o. pozwala zadbać o sprawy księgowe podmiotu bez względu na nowelizacja prawne oraz wprowadzane zmiany w przepisach.

Read More

Zmiany w zakresie „mikropożyczki”

Strona główna AUDITORI

***

Zaproponowane zostało niedawno nowe rozwiązanie, którego celem jest pomoc mikroprzedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności.

Zgodnie z przyjętą „Specustawą” z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych starosta został uprawniony do udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorcy. To jednorazowa pożyczka, której celem jest pomoc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość pożyczki nie może przekroczyć 5 000 zł.

Warto zaznaczyć, że pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rzecznik MŚP złożył wniosek o zmianę przepisów. Zmiana miałaby polegać na umorzeniu mikropożyczki z mocy prawa (po spełnieniu określonych warunków ustawy). Swoją propozycję opiera na tym, że organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Read More