Tag: sporządzenie sprawozdania finansowego

Składanie sprawozdania finansowego w RDF

Spółki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podmioty, które dobrowolnie wybrały tę metodę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, mają obowiązek sporządzania i składania sprawozdania finansowego. Z zadania tego można wywiązać się na dwa sposoby – odpłatnie za pośrednictwem systemu S24 lub bezpłatnie w RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Z opcji bezpłatnego złożenia SF skorzystać mogą wszystkie podmioty wpisane do KRS, jeśli tylko dokument składa osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w tym rejestrze.

Składanie sprawozdania finansowego w RDF przebiega w 7 krokach:

1. Założenie konta w eKRS, do czego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Wyszukanie podmiotu, weryfikacja ujawnionych numerów PESEL i możliwości skorzystania z bezpłatnej opcji złożenie SF.
3. Dodawanie dokumentów, wraz z podaniem informacji o dacie ich sporządzenia i języku, w jakim zostały przygotowane. Dokumenty załącza się w osobnych plikach. Konieczne jest przesłanie: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta. Dokumenty muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Złożenie oświadczenia, że załączone dokumenty zostały podpisane przez zostały podpisane kierownika jednostki i osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
5. Sprawdzenie poprawności przez składającego oraz przez system za pomocą opcji “Weryfikuj zgłoszenie”.
6. Podpisanie zgłoszenia lub przekazanie do podpisu innym upoważnionym osobom.
7. Wysłanie zgłoszenia.

Read More
  • 13 października, 2021

Sprawozdania finansowe w czasie epidemii COVID-19

Podmioty, które muszą prowadzić księgowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązane są do sporządzenia oraz przesłania sprawozdania finansowego. Pierwotną datą złożenia sprawozdania finansowego był 31 marca, jednak z uwagi na obecną sytuacją w kraju sprawozdania finansowe w czasie epidemii COVID-19 mogą zostać złożone w późniejszym terminie.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego możemy znaleźć w zapisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem wydłużenia terminu przekazania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu jest pomoc przedsiębiorcom w zminimalizowaniu skutków trwającej pandemii koronawirusa.

Wprowadzone zmiany:
1) dla jednostek działających w sferze budżetowej, a także jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a więc przepisy o nadzorze: bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, nad rynkiem kapitałowym, nad instytucjami płatniczymi, nad agencjami ratingowymi, uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, nad działalnością sekurytyzacyjną oraz o nadzorze w zakresie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych;
2) dla pozostałych jednostek.

Dla pierwszej grupy podmiotów terminy sprawozdawcze wydłużono o dwa miesiące lub 60 dni, a dla drugiej – o trzy miesiące lub 90 dni.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone oraz przesłane wyłącznie w formie elektronicznej.

Read More