Tag: Umowa o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

Wróć na stronę główną

—-

Pandemia koronawirusa wprowadziła wiele nowych rozwiązań związanych zarówno z nawiązaniem stosunku pracy, jak również rozwiązaniem zawartej umowy.

Rozporządzenia wdrażane w trakcie trwania COVID-19 umożliwiły akceptację ustnego zwolnienia z pracy lub przesłania skanów dokumentów za pośrednictwem e-maila. Podejmowane w tej sposób działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i pracownik nie może domagać się odszkodowania z tytułu wadliwego pod względem formalnym rozwiązania umowy o pracę.

Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie takie przypadki będą dokładnie sprawdzane przez sąd pracy.

Jedną z chętniej stosowanych metod rozwiązania umowy o pracę bez konieczności użycia formy papierowej jest skorzystanie z formy elektronicznej, która wymaga użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dlaczego? Obowiązuje zasada, że e-mail opatrzony formalnym podpisem elektronicznym oznacza zachowanie pisemnej formy rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca posługujący się e-podpisem z certyfikatem ma możliwość wygenerowania pliku PDF zawierającego pismo ze zwolnieniem oraz wysłania go pracownikowi na służbową skrzynkę e-mailową. Posługując się firmowym e-mailem pracodawca ma możliwość sprawdzenia czy wiadomość została dostarczona.

Read More

Umowa o pracę

Umowa o pracę stanowi oświadczenie woli dwóch stron (najczęściej pracownik oraz pracodawca), które zobowiązują pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
Obowiązkiem pracodawcy w ramach zawartej umowy jest zatrudnienie pracownika oraz wypłata ustalonego wynagrodzenia.

Istotne jest, aby umowa o pracę została sporządzona na piśmie oraz zawierała najważniejsze informacje dotyczące warunków zatrudnienia, rodzaju umowy oraz stron umowy.

Wyróżniamy:
– umowę o pracę na okres próbny
– umowę o pracę na czas nieokreślony
– umowę o pracę na czas określony

Na umowie o pracę powinny znaleźć się takie informacje jak:
– rodzaj wykonywanej pracy
– miejsce
– wysokość wynagrodzenia
– wymiar czasu pracy
– termin rozpoczęcia pracy

Pracodawcy powinni stosować się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia pracownika oraz prowadzenia administracji pracowniczej. Pozwala to zadbać zarówno o bezpieczeństwo zatrudnionych jak również sprawy przedsiębiorstwa.

Read More
  • 16 listopada, 2020