Tag: zwolnienie z zus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców

Wielu przedsiębiorców obawia się o sytuację prowadzonej przez nich działalności w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Rząd ciągle wprowadza zmiany w przepisach, których celem jest ochrona właścicieli firm oraz podmiotów działających na rynku. Wiele zmian w przepisach dotyczy również osób zatrudnionych.

Nowe regulacje prawne umożliwiają przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Zwolnienie obejmuje takie składki jak:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Solidarnościowy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 marca do 31 maja 2020 r.

Dla kogo zwolnienie?
Wniosek mogą składać przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia społecznego do 9 osób oraz przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

Samozatrudnieni, aby skorzystać ze zwolnienia muszą:
– prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;
– opłacać składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne;
– być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – wyklucza to skorzystanie ze zwolnienia przez osoby korzystające tzw. ulgi na start;
w miesiącu, za który składany jest wniosek ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki:
– na dzień 29 lutego 2020 r. liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nie może przekraczać liczby 9
– przed 1 lutego powinni być zgłoszeni jako płatnik składek

Read More

Zwolnienie z ZUS dla małych firm w nowym pakiecie antykryzysowym

Został złożony projekt zmian, który ma być uzupełnieniem do tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt zakłada poszerzenie podmiotów uprawnionych do odroczonych płatności ZUS „o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. Zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych”.

Obecnie ustawa wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową zakłada, że do 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS uprawnione są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób.

Planowane nowe regulacje prawne zakładają również to, aby firmy miały możliwość renegocjacji umów kredytowych.

Projekt zmian zakłada również, że rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy będą otrzymywali zasiłek równy połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zostaną objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z Covid-19. Natomiast przedsiębiorstwa działające w branży rolno-spożywczej w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą miały możliwość „dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji”.

Dodatkowo projekt zakłada m.in.:
– wyposażenie szkół we właściwe wyposażenie komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych
– uruchomienie Funduszu Szerokopasmowego
– wprowadzenie nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych
– wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli

Read More