E-sprawozdanie finansowe

Dotychczas niemożliwe i nieosiągalne wydawało się rozliczanie podatków i kontakt z urzędami w formie online, a także wysyłanie dokumentów i deklaracji za pośrednictwem Internetu. Cyfryzacja umożliwia podatnikom usprawnienie i ułatwienie całej procedury, która zachodzi między przedsiębiorcami, a Urzędem Skarbowym.

Od 2019 roku nowelizacja Ustawy o Rachunkowości wprowadziła obowiązek tworzenia i składania protokołu z działalności gospodarczej w formie elektronicznej. Większość podmiotów prowadzących pełną księgowość, zobowiązane zostały obligatoryjnie dokonać zapisu sprawozdania w formie elektronicznej, które następnie po podpisaniu przez kwalifikowany podpis elektroniczny zostaną przesłane w formie formularza do KRS.
Ustrukturyzowane e-sprawozdanie finansowe obowiązek sporządzić mają jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek, które podlegają Międzynarodowym Standardom Rachunkowości oraz podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe.

Dokument musi zostać wysłany w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów, czyli elektronicznym pliku XML.

E-sprawozdanie finansowe przygotowane musi być nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego podsumowania, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym dokument w postaci elektronicznej wraz z dodatkowymi załącznikami.

Ze względu na to, że protokół roczny spółek prowadzących pełną księgowość dostarcza wielu informacji dla odbiorców i jest elementem końcowego etapu cyklu rachunkowości finansowej, spełniać musi odpowiednie standardy jakościowe. Informacje zawarte w dokumencie nie mogą budzić zastrzeżeń, a więc odznaczać powinny się wiarygodnością, zrozumiałością, kompletnością, terminowością oraz ciągłością.

Na kompletne sprawozdanie składa się wprowadzenie, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości osobą kompetentną do sporządzania sprawozdania jest kierownik jednostki, czyli np. członek zarządu spółki kapitałowej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik prowadzący sprawy podmiotu jawnego, cywilnego lub partnerskiego, komplementariusz, likwidator, zarządca sukcesyjny lub członek organu zarządzającego innymi jednostkami.

Przed złożeniem e-sprawozdania finansowego ważne jest przeprowadzenie badania zapisu formularza poprzez biegłego rewidenta.

Z racji tego, iż przedsiębiorca może sporządzić dokument w formie elektronicznej, oznacza to, że posiada stały dostęp do formularzy zgodnych z wymogami Ministerstwa Finansów i Krajowego Rejestru Sądowego. Za pośrednictwem komputera korzysta z odpowiedniej deklaracji, wypełniając go obowiązkowymi elementami.

Wprowadzenie unowocześnienia obejmującego sporządzanie protokołów oraz innych dokumentów z działalności gospodarczej mają na celu ułatwienie przejścia przez urzędowe procedury, a także usprawnienie kontaktu pomiędzy wnioskodawcą, a organem państwowym.