Faktura VAT RR – czy należy ją wykazywać nowym pliku JPK?

Na początku warto wyjaśnić czym jest faktura VAT RR oraz przez kogo jest wystawiana.

Faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym zakup produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych. W tym przypadku warto zwrócić szczególną uwagę na to, że pomimo faktu, że sprzedającym jest rolnik, obowiązek wystawienia dowodu zakupu spoczywa na nabywcy.

Wystawienie faktury VAT-RR możliwe jest, gdy:
– zakupione towary lub usługi są wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy o VAT,
– nabywcą jest przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT,
– sprzedawcą jest rolnik ryczałtowy.

Jakie informacje powinna zawierać faktura VAT-RR?
Szczegółowe dane na temat informacji wymaganych na tego rodzaju dowodzie zakupu określa art. 116 ust. 2 i 3 Ustawy o VAT.

Warto zaznaczyć, że na dokumencie powinno znaleźć się oświadczenie rolnika:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowanym zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Faktura VAT RR – czy należy ją wykazywać nowym pliku JPK?
W przypadku, gdy dokument nie został podpisany przez rolnika, co skutkuje brakiem możliwości odliczenia podatku, faktura VAT RR nie musi zostać wykazana w ewidencji VAT, czyli w nowym pliku JPK_VAT.