Jaka kara za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy prowadzący firmę muszą pamiętać o konieczności wypełniania obowiązków księgowych i podatkowych. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych może wpłynąć na nałożenie sankcji oraz kar finansowych na podmiot oraz przedsiębiorcę.

Nierzetelnie prowadzona księga – czyli jaka?

Za nierzetelnie prowadzoną księgę rachunkową uznaje się dokument, który zawiera braki w ewidencji księgowej (brak opisów zdarzeń, transakcji, brak chronologicznych zapisów).

W przypadku wykrycia umyślnych nieprawidłowości w dokumentacji księgowej należy zawiadomić odpowiednie organy administracji państwowej, która dokonuje niezbędnej kontroli dokumentacji firmy.

Jaka kara za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy, którzy w niewłaściwy sposób prowadzą księgi rachunkowe muszą liczyć się z konsekwencjami oraz nałożeniem kar. W zależności od stopnia popełnionych błędów istnieje możliwość:

  • nałożenia kary grzywny w maksymalnej wysokości 240 stawek dziennych
  • mandat za przestępstwo skarbowe
  • wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Warto zaznaczyć, że powierzając prowadzenie księgowości specjalistom biura rachunkowego przedsiębiorca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za poprawność prowadzonej dokumentacji finansowej firmy.