Limit ksiąg rachunkowych od 2021

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości do prowadzenia księgowości pełnej w formie ksiąg rachunkowych zobowiązane są podmioty, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Obliczeń dokonuje się przeliczając wyrażony w euro limit na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z danymi na dzień 1 października 2020 roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych z 2021 roku zobowiązane są podmioty, których przychody przekroczyły wartość 9.030.600 zł. Porównując do 2020 roku limit uległ podwyższeniu.

Warto również zaznaczyć o możliwości dobrowolnego wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązkiem właścicieli tego rodzaju spółek jest zawiadomienie o decyzji odpowiedniego urzędu skarbowego. Istotne w tym przypadku jest również złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Pełna księgowość często budzi niepokój wśród przedsiębiorców. Księgowość spółek z o.o., spółek akcyjnych oraz innych podmiotów zobowiązanych do pełnej ewidencji księgowej powierzana jest najczęściej w ręce specjalistów zatrudnionych w biurach rachunkowych. Skorzystanie z tego rozwiązania umożliwia skoncentrowanie uwagi właściciela ma rozwoju działalności.