Mały podatnik VAT 2022r.

Strona główna

***

Posiadanie statusu „małego podatnika VAT” uzależnione jest od limitach wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku). Ile wynosić będą limity w 2022 roku?

Przeliczenia limitów dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Status małego podatnika posiadają podatnicy:

  • podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro

W 2022 roku wartość limitów: 5 513 000 zł

  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu –pod warunkiem, że kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

W 2022 roku wartość limitów: 207 000 zł

  • rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwot limitów.

Uwaga!

Status podatnika przysługuje przez cały rok.