Obowiązkowe sprawozdania w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby decydujące się na założenie własnej firmy.
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania oraz składania sprawozdań znajdziemy w Ustawie o Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe

Zarząd spółki zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe oraz na co zwrócić uwagę?

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go do podpisu każdemu z członków zarządu spółki opatrzonego datą jego złożenia. Spółka zobowiązana jest do przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego we właściwym sądzie rejestrowym wraz z:
opinią biegłego rewidenta,
dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie rocznego sprawozdania przez organ zatwierdzający,
sprawozdaniem z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki

W przypadku spółki z o.o. warto zwrócić również uwagę na dodatkowy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności spółki, które powinno zostać zatwierdzony przez wspólników na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Sprawozdanie z działalności spółki jest odrębnym dokumentem dostarczającym informacji na temat stanu majątku spółki oraz jej sytuacji finansowej. Powinno również zawierać właściwie przygotowaną ocenę ryzyka oraz opis zagrożeń związanych z planowanymi działaniami w spółce. Ten typ sprawozdania powinien zostać sporządzony w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Biegły rewident musi dokładnie sprawdzić czy zawarte informacje są kompletne oraz zgodne z tymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.