Odpowiedzialność biura rachunkowego

Usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą być świadczone przez osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Warto zaznaczyć, że podejmując współpracę z biurem rachunkowym należy również zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialność biura rachunkowego rozciąga się w zakresie wykonywanych przez specjalistów w nim zatrudnionych czynności. Należą do nich m.in.:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • przygotowanie oraz przesłanie sprawozdania finansowego (zastosowanie się do nowych przepisów, które narzucają formę elektroniczną);
  • gromadzenie oraz odpowiednie przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  • prowadzenie kadr i płac (sporządzanie umów, wydawanie świadectw pracy, prowadzenie teczek pracowników, prowadzenie ewidencji zatrudnienia);
  • usługi w zakresie doradztwa księgowego, podatkowego i prawnego

Kto ponosi odpowiedzialność?

Warto na wstępie zaznaczyć, że mimo powierzenia księgowości w ręce specjalistów, odpowiedzialność za odpowiednie wypełniania obowiązków księgowych i podatkowych nadal spoczywa na przedsiębiorcy.

To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.

Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarząd jest wieloosobowy – wtedy wszyscy odpowiadają za właściwie prowadzoną księgowość.

Kiedy biuro rachunkowe odpowiada za zobowiązania?

Odpowiedzialność biura rachunkowego za rachunkowość wynika z pisemnej umowy między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg.

Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za sposób wypełniania obowiązków zawartych w umowie dotyczącej nawiązanej współpracy.

Przedsiębiorca ma możliwość wystąpić o odszkodowanie, gdy obowiązki wypełniane są w sposób nieprawidłowy (np. nieterminowe złożenie wniosków oraz deklaracji).