PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ten rodzaj oświadczenia skierowany jest m.in. do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pracownik składa oświadczenie w celu umożliwienia pracodawcy pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek pobierana jest od osób uzyskujących przychody:

? ze stosunku pracy,

? ze spółdzielczego stosunku pracy,

? ze stosunku służbowego,

? z pracy nakładczej,

? z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,

? z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

 

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy?

Wyróżniamy 2 progi podatkowe:

? 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (120 tys. zł);

? 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego  (art. 32 ust. 1

 

W dokumencie PIT-2 pracownik oświadcza, że:

? nie pobiera emerytury lub renty,

? nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,

? nie osiąga dochodów z:

◾️działalności gospodarczej,

◾️najmu lub dzierżawy.

 

Kiedy należy złożyć PIT-2?

? przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – nowi pracownicy
? przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – pozostali pracownicy