Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Przepisy uchwalone przez Sejm dnia 4 czerwca 2020 roku ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przewiduje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku zatwierdzenia planowanych zmian zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił:
– 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
– 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Podwyższona kwota zasiłku ma zacząć obowiązywać od września 2020 roku.
Uzasadnieniem wprowadzanych zmian jest konieczność poprawy sytuacji na rynku pracy spowodowaną pandemią koronawirusa. Skutkiem COVID-19 jest przede wszystkim gwałtowne zmniejszenie się ofert pracy.

Do planowanych zmian możemy również dołączyć możliwość zaliczenia do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten dotyczy osób, którym w związku z epidemią zmniejszono wymiar czasu pracy (co było skutkiem obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej wartości płacy minimalnej).

Dodatek solidarnościowy
Zmiany w przepisach przewidują wprowadzenie dodatku solidarnościowego, z którego skorzystać będzie mogła osoba, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:
– z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
– której umowa po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Wysokość dodatku solidarnościowego ma wynosić 1400 zł za miesiąc kalendarzowy.
Dodatek przysługiwać będzie za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek.