Prowadzenie akt osobowych pracownika na nowych zasadach

W 2019 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Na co należy zwrócić uwagę? O czym warto pamiętać?

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Osoba zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do przechowywania dokumentów związanych z:
– ubieganiem się o prace
– nawiązaniem stosunku pracy
– przebiegiem stosunku pracy
– zakończeniem stosunku pracy
– ewidencją czasu pracy
– dokumentami związanymi z korzystaniem z urlopu
– kartą ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Od 2019 roku wprowadzona została dodatkowa część „D”, która zobowiązuje do gromadzenia dokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej.

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracownika umożliwiają ich elektroniczne przechowywanie.

Kolejny artykuł: Księgowość z dostępem do PANELU KLENTA