Prowadzenie ksiąg rachunkowych – co warto wiedzieć?

Księgi rachunkowe stanowią zbiór zapisów księgowych prowadzonych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Istotnie należy zaznaczyć, że na zapisy w księgach rachunkowych składają się:

 • dzienniki
 • księga główna
 • księgi pomocnicze
 • zestawienia obrotów i sald księgi głównej
 • zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy wyznaczyć odpowiednie osoby posiadające wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie.

Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Powierzając prowadzenie księgowości specjalistom biura rachunkowego należy pamiętać o obowiązku:

 • powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zapewnienia możliwości wzglądu do dokumentacji firmy

Księgi rachunkowe – kiedy otwiera się i zamyka ten rodzaj księgowości?

Otwieranie ksiąg rachunkowych odbywa się:

 • w dzień rozpoczęcia działalności
 • na początku każdego następnego roku obrotowego
 • w dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału przedsiębiorstwa
 • w dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego

Zamykanie ksiąg rachunkowych:

 • w dniu kończącym rok obrotowy
 • w dniu zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i likwidacji lub postępowania upadłościowego
 • w dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości

 


Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych specjalistom biura rachunkowego mamy pewność poprawnej oraz kompletnej ewidencji księgowej.