Składanie sprawozdania finansowego w RDF

Spółki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podmioty, które dobrowolnie wybrały tę metodę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, mają obowiązek sporządzania i składania sprawozdania finansowego. Z zadania tego można wywiązać się na dwa sposoby – odpłatnie za pośrednictwem systemu S24 lub bezpłatnie w RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Z opcji bezpłatnego złożenia SF skorzystać mogą wszystkie podmioty wpisane do KRS, jeśli tylko dokument składa osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w tym rejestrze.

Składanie sprawozdania finansowego w RDF przebiega w 7 krokach:

1. Założenie konta w eKRS, do czego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Wyszukanie podmiotu, weryfikacja ujawnionych numerów PESEL i możliwości skorzystania z bezpłatnej opcji złożenie SF.
3. Dodawanie dokumentów, wraz z podaniem informacji o dacie ich sporządzenia i języku, w jakim zostały przygotowane. Dokumenty załącza się w osobnych plikach. Konieczne jest przesłanie: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta. Dokumenty muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Złożenie oświadczenia, że załączone dokumenty zostały podpisane przez zostały podpisane kierownika jednostki i osobę prowadzącą księgi rachunkowe.
5. Sprawdzenie poprawności przez składającego oraz przez system za pomocą opcji “Weryfikuj zgłoszenie”.
6. Podpisanie zgłoszenia lub przekazanie do podpisu innym upoważnionym osobom.
7. Wysłanie zgłoszenia.