Składanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – kto musi posiadać e-podpis?

Obowiązkiem właścicieli spółek jest dopilnowanie, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone oraz wysłane w formie elektronicznej. Istotne jest tutaj zastosowanie odpowiedniej struktury logicznej oraz właściwego formatu.

Forma elektroniczna sprawozdania finansowego zobowiązuje do posiadania podpisu elektronicznego, który musi zostać opatrzony dokument. Kto musi go posiadać?

E-podpis powinien zostać złożony przez:
– osobę, która prowadzi księgi rachunkowe;
– kierownika jednostki (jeżeli spółka zarządzana jest przez organ wieloosobowy to podpis muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu);
Uwaga!
Bardzo ważne jest tutaj, że podpis na sprawozdaniu finansowym nie może zostać złożony przez pełnomocników. Członkowie jednostki muszą osobiście dokonać podpisu na dokumencie składanym do KRS.

Kogo określamy mianem „kierownika jednostki”?
– członkowie zarządu spółek kapitałowych,
– osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
– wspólnicy spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej,
– komplementariusze spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej,
– likwidatorzy,
– zarządcy sukcesyjni,
– członkowie organów zarządzających innych jednostek.