Sprawozdania finansowe OPP do 15 października 2021 r.

Ustawodawca zdecydowało  przedłużeniu terminu składania sprawozdań finansowych OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) do 15 października 2021 roku.

Organizacje Pożytku Publicznego zobowiązane są do zamieszczenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z prowadzonej działalności na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządzając sprawozdanie finansowe dla OPP należy przestrzegać zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości oraz korzystać z udostępnionego wzoru z załącznika nr 6 tej ustawy.

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiednie władze organizacji. Sprawozdanie powinno zostać również przesłane do urzędu skarbowego oraz KRS (jeżeli OPP prowadzi również działalność gospodarczą).

Kto musi przeprowadzić audyt?

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podlegają OPP spełniające wszystkie poniższe warunki:

  1. realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
  2. otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 100 000 zł, oraz
  3. osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.