Sprawozdania finansowe w czasie epidemii COVID-19

Podmioty, które muszą prowadzić księgowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązane są do sporządzenia oraz przesłania sprawozdania finansowego. Pierwotną datą złożenia sprawozdania finansowego był 31 marca, jednak z uwagi na obecną sytuacją w kraju sprawozdania finansowe w czasie epidemii COVID-19 mogą zostać złożone w późniejszym terminie.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego możemy znaleźć w zapisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem wydłużenia terminu przekazania sprawozdania finansowego do właściwego urzędu jest pomoc przedsiębiorcom w zminimalizowaniu skutków trwającej pandemii koronawirusa.

Wprowadzone zmiany:
1) dla jednostek działających w sferze budżetowej, a także jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a więc przepisy o nadzorze: bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym, nad rynkiem kapitałowym, nad instytucjami płatniczymi, nad agencjami ratingowymi, uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, nad działalnością sekurytyzacyjną oraz o nadzorze w zakresie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych;
2) dla pozostałych jednostek.

Dla pierwszej grupy podmiotów terminy sprawozdawcze wydłużono o dwa miesiące lub 60 dni, a dla drugiej – o trzy miesiące lub 90 dni.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone oraz przesłane wyłącznie w formie elektronicznej.