Wczasy pod gruszą – dla kogo?

Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać? Dla kogo wypłacane jest świadczenie? Jakie warunki należy spełnić?

Wczasy pod gruszą są świadczeniem wypłacanym w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (tworzony przez pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).

Ze świadczenia mogą skorzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS.

Wczasy pod gruszą – jakie warunki należy spełnić?
Istotnym czynnikiem określającym możliwość skorzystania ze świadczenia jest kryterium dochodowe (wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego).

Pracownik ubiegający się o świadczenie zobligowany jest do złożenia wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Wypłata świadczenia jest zwolniona w podatku dochodowego od osób fizycznych (do kwoty 2000 zł) oraz składek ZUS.