Wpis BDO – opłata roczna do 28 lutego

Rejestr BDO zawiera informacje na temat podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Elektroniczna forma rejestru pozwala realizować obowiązek rejestrowy, ewidencyjny oraz sprawozdawczy.

Przedsiębiorcy wpisani do BDO zobligowani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmioty wpisane do BDO zobligowane są do dokonania opłaty rocznej w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Wysokość opłaty:

? mikroprzedsiębiorcy– wynosi 100,00 zł;

? przedsiębiorcy innych niż mikroprzedsiębiorcy– wynosi 300,00 zł

 

Opłata rejestrowa i roczna dotyczy podmiotów:

?wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,

?wprowadzających baterie lub akumulatory,

? wprowadzających pojazdy,

?producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

?wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

?wprowadzających na terytorium kraju opony,

? wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Opłaty należy dokonać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.