Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Czy w przypadku wystąpienia wypadku w drodze do pracy lub z pracy należą się świadczenia w ramach ubezpieczenia? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje w takiej sytuacji pracownikowi?

Zgodnie z art 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa, że wypadkiem nazywamy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną. W omawianym przypadku musi wystąpić w drodze do pracy lub z pracy.

Za drogę do pracy lub z pracy uznaje się trasę:

– z domu do pracy lub z pracy do domu,
– z innego zatrudnienia lub innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego;
– zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
– do miejsca spożywania posiłków;
– do punktu odbywania nauki lub studiów.

W przypadku wystąpienia wypadku pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Na podstawie zebranych informacji (np. od świadków) wypełnia się kartę wypadku.

Jeżeli po wypadku pracownik jest niezdolny do pracy może skorzystać ze świadczeń.

Pracownik otrzymuje 100% należnego wynagrodzenia przez:
– 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
– 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia.

Jeżeli wynikające z wypadku obrażenia uniemożliwiają podjęcie w przyszłości pracy pracownik może starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.