Zgłoszenie spółki do CRBR w terminie do 13 lipca

Zgłoszenie spółki do rejestru CRBR mają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Z dniem 13 lipca 2020 roku upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych od Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku do CRBR?
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
– spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
– spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Bardzo ważną informacją jest, że zgłoszenia do systemu można dokonać tylko w formie elektronicznej. Nie ma możliwości złożenia wniosku w urzędzie.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który potwierdza tożsamość osób składających oświadczenia. Warto podkreślić, że jeżeli podmiot uprawnia kilka osób do reprezentacji to każda z nich powinna złożyć podpis na oświadczeniu.

Wszystkie informacje zgłaszanie do CRBR powinny być zgodne z prawdą, ponieważ za złożenie nieprawdziwych informacji o podmiocie grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Warto zdecydować się na pomoc specjalistów w zakresie zgłoszenia spółki do CRBR. Specjaliści pomogą przygotować wniosek oraz wyjaśnią całą procedurę zgłoszenia podmiotu.

Istotne jest, że nie można nadać pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia wniosku do CRBR.