Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców

Wielu przedsiębiorców obawia się o sytuację prowadzonej przez nich działalności w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Rząd ciągle wprowadza zmiany w przepisach, których celem jest ochrona właścicieli firm oraz podmiotów działających na rynku. Wiele zmian w przepisach dotyczy również osób zatrudnionych.

Nowe regulacje prawne umożliwiają przedsiębiorcom spełniającym określone kryteria skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Zwolnienie obejmuje takie składki jak:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Solidarnościowy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 marca do 31 maja 2020 r.

Dla kogo zwolnienie?
Wniosek mogą składać przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia społecznego do 9 osób oraz przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

Samozatrudnieni, aby skorzystać ze zwolnienia muszą:
– prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;
– opłacać składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne;
– być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – wyklucza to skorzystanie ze zwolnienia przez osoby korzystające tzw. ulgi na start;
w miesiącu, za który składany jest wniosek ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki:
– na dzień 29 lutego 2020 r. liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nie może przekraczać liczby 9
– przed 1 lutego powinni być zgłoszeni jako płatnik składek