Zwolnienie z ZUS dla małych firm w nowym pakiecie antykryzysowym

Został złożony projekt zmian, który ma być uzupełnieniem do tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt zakłada poszerzenie podmiotów uprawnionych do odroczonych płatności ZUS „o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. Zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych”.

Obecnie ustawa wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową zakłada, że do 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS uprawnione są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób.

Planowane nowe regulacje prawne zakładają również to, aby firmy miały możliwość renegocjacji umów kredytowych.

Projekt zmian zakłada również, że rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy będą otrzymywali zasiłek równy połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zostaną objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z Covid-19. Natomiast przedsiębiorstwa działające w branży rolno-spożywczej w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą miały możliwość “dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji”.

Dodatkowo projekt zakłada m.in.:
– wyposażenie szkół we właściwe wyposażenie komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych
– uruchomienie Funduszu Szerokopasmowego
– wprowadzenie nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych
– wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli